Hoàn thành 15 dự án định canh định cư

MẠC KHẢI 06:00, 15/03/2023

Theo ngành chức năng, toàn tỉnh đã hoàn thành 15 dự án định canh định cư (ĐCĐC) tập trung và xen ghép, tổng kinh phí hơn 101 tỷ đồng. 

Trong đó, hoàn thành 10 dự án ĐCĐC xen ghép bố trí cho 469 hộ với tổng mức đầu tư  hơn 59,2 tỷ đồng tại các thôn Ma Tà Đùng, xã Đạ Quyn (Đức Trọng); Nao Quang, xã Lộc Phú,  Thôn 10C, xã Lộc Thành (Bảo Lâm) và Thôn 4, xã B’Lá (Bảo Lâm); Tiểu khu 218, xã Đạ K’nàng, thôn Đạ Tế, xã Rô Men, Tiểu khu 194, xã Liêng S’rônh (Đam Rông); thôn B’kăn, xã Lạc Xuân, thôn Kăn Kil - Ha Ma Sin, thị trấn D’ran (Đơn Dương); thôn Liêng Tro, xã Đạ Sar (Lạc Dương).

Và 5 dự án ĐCĐC tập trung hoàn thành với tổng mức đầu tư  hơn 41,8 tỷ đồng, bố trí cho 301 hộ tại khu vực vùng sâu, vùng xa thuộc các huyện Đức Trọng, Bảo Lâm, Đơn Dương, Lâm Hà.