Hồ sơ tư liệu
Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài 'Sức khoẻ và thể dục' ngày 27/3/1946
Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài 'Sức khoẻ và thể dục' ngày 27/3/1946
Ngày 27/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Sức khoẻ và thể dục” đăng trên báo Cứu quốc số 199, nhằm kêu gọi toàn dân tham gia tập luyện thể dục, nâng cao sức khỏe.
Xem thêm